Sorry My Friend

Intro

b2  -b2 b2 -b2 +g2 +f2 +g2 +f2  b2 -e2 -e2  b2 -e2 -e2  -e2

b2  -b2 b2 -b2 +g2 +f2 +g2 +f2  +f2 +g2 +f2 +g2 b2 +c2 -e2 +c2 b2 b2

Verse

"... to say I'm sorry..."

b2 -e2 -e2  b2 -e2 -e2  -e2 b2

"... you don't like me ..."

b2 -e2 -e2  b2 -e2 -e2  -e2 b2

" ... feel this way?..."

-e2 b2

Chorus

b2  +g2  b2 +c2 +d2 b2  b2 +c2

+g2   b2  +c2

b2  -b2 b2 -b2 +g2 +f2 +g2 +f2  b2 -e2 -e2  b2 -e2 -e2  -e2

b2  -b2 b2 -b2 +g2 +f2 +g2 +f2  +f2 +g2 +f2 +g2 b2 +c2 -e2 +c2 b2 b2

Verse

"... all your problems ..."

b2 -e2 -e2  b2 -e2 -e2  -e2 b2

"... you might solve em' ..."

b2 -e2 -e2  b2 -e2 -e2  -e2 b2

"... to make amends ..."

-e2 b2

Chorus

b2  +g2  b2 +c2 +d2 b2  b2 +c2

+g2   b2  +c2

Sax Solo

Slower Part

"... Cause you and me, we never seem to see eye to eye ..."

(b2  b2 b2  e2  e2 e2  +c2  +c2 +c2  +f3  +f3 +f3) 2x   

"... If you want to you can just walk away ..."

+d2 e2    b2  +f3

".. but I hope you know apologies ..."

+d2 e2   b2   e2 +f3

guitar solo

last chorus

b2  +g2  b2 +c2 +d2 b2  b2 +c2

+g2   b2  +c2

b2  +g2  b2 +c2 +d2 b2  b2 +c2

+g2   b2  +c2  +d2